در اینجا داستان آشنایی من و همسرم بزودی قرار میگیره