یادت باشه یبارم به من مادر نگفتی

مواظب خودت باش ، از روی نیفتی
ااسلام علی قلب رباب... 

ماهی کوچیک بی تاب من

غنچه ی بی آب من...