ما را

بجز «تــو »

 

در همـــه عالــم عزیــ😍ـز نیست...

 

#تو_مرا_جان_و_جهانی