لب های تو
با شعر عجین است؛
عجیب است...!
ما پسته ندیدیم
شکر داشته باشد ...!!