بـرای زن نبـایـد زیـاد شــــعـر نـوشـت،

 

بـایــد بـرایـش مـدام شـعـر خـوانــد .

 

مـهـم نـیــســت کـه شــعـر مـال او بــاشــــد یـا نــــه،

 

زن دوســت دارد مـــعـــشوقــش بـرایـش شــــعــــر بـخـوانـد

 

و وقـتــی در شـــعـــر حـرفــی از بــوســـــه مـی آیـد او را بـبــوســــــــد،

 

وقــتـی حـرفـی از گـیــســو بـاشــــد مــوهــایـش را نـوازش کـند ...

 

و اگــر کــار شـــعــر بـه جـدایــی کــشــیــد،

 

مـحـکــــم دســــت زن را بـفـشــارد و بـگـوید :

 

اما مــــــــن کـه تـــورو تــــنــــهـــــا نــمـــیــزارم …